Trang chủ > Đọc hiểu văn bản > Thực hành đọc hiểu văn bản

Bài 1: Thực hành các biện pháp tu từ tiếng Việt

Bài tập rèn kĩ năng phát hiện các biện pháp tu từ tiếng Việt. Chỉ ra biện pháp tu từ và nêu tác dụng của các phép tu từ ấy trong các ngữ liệu sau: Xem thêm bài viết: Bài 1: Xác định phương thức biểu đạt và thao tác lập luận TẢI

Read More